leestafel.gif (19957 bytes)

Naar tante startadres Noteer het je browser
www.tante.nl

Overwaarde eigen woning

Na lezen van deze tekst venster sluiten

 

Sinds 1997 heeft de belastingdienst een regeling getroffen om te voorkomen dat mensen al te fanatiek hun overwaarde van het huis verzilverden door het eindeloos afsluiten van nieuwe hypotheken om de caravan, de luxe vakantie, een fraaie bolide of de lang geplande wereldreis of een beleggingsdepot mee te financieren.

Als de overwaarde van de eigen woning (voor een deel) wordt aangewend voor andere doeleinden dan "woningverbetering" dan wordt de op de extra hypotheek drukkende rente niet meer als "rente ter zake financiering van de eigen woning" aangemerkt (en dus onbeperkt aftrekbaar), maar als consumptief krediet (beperkt aftrekbaar en in nabije toekomst in het geheel niet meer aftrekbaar).

Hoe kun je nu op een simpele manier toch een deel van de overwaarde verzilveren zonder dat de rente-aftrek beperkt wordt?
Eigenlijk op een simpele manier..........namelijk door een 2e hypotheek af te sluiten ter financiering van de rente van de 1e hypotheek!

Even een kleine uitleg;
Het is mogelijk om de rente-betaling van de hoofdhypotheek b.v. voor twee (of meer) jaren uit te stellen. Hiertoe dient in de hypotheekakte een zogenaamde "open eind clausule" opgenomen te zijn. Helaas blijkt dit in het meerendeel van de gevallen niet zo te zijn. Maar, niet getreurd, ook daar is een oplossing voor, en wel de volgende.

Stel je betaalt op de huidige hypotheek zo'n NLG 25.000 rente per jaar en je zou b.v. graag drie jaar lang deze rente NIET willen betalen (in totaal dus NLG 75.000), maar op de hoofdsom laten bijschrijven. Hiermee zou je dan gedurende 36 maanden zo'n NLG 2.083 per maand kunnen aanwenden voor andere doeleinden. Om dit te realiseren kun je een "eigen woning krediet hypotheek rekening-courant" aanvragen.

Dit werkt als volgt;
Je neemt een bonafide hypotheekbank in de arm (of de huidige hypotheekbank) en vraagt een 2e hypotheek aan ter grootte van NLG 75.000 met als bestemming, financiering van uitgestelde rentebetaling van de 1e hypothecaire geldlening.
Dus, om de huidige hypotheeklasten (let wel, de rente en niet de aflossing!) te voldoen, sluit je een extra krediet hypotheek af in de vorm van een rekening-courant. De maandelijkse hypotheeklasten op uw huidige hypotheek worden voldaan via een opname uit vorenbedoelde rekening-courant, zodat uw schuld op de rekening-courant maandelijks toeneemt met de door u verschuldigde hypothecaire lasten van uw huidige hypotheek (hopelijk kan iedereen het nog volgen?).
Waar het hier om draait is welk karakter toegekend kan worden van de rente die betaald wordt voor een geldlening waarmee aftrekbare kosten gefinancierd worden.
Welnu, de rente ter zake van een geldlening voor de betaling van aftrekbare (rente) kosten, volgt de kwalificatie van de kosten die zijn gefinancierd.
Vormen b.v. de renten betaald ter zake van een geldlening aftrekbare-kostenrenten, dan geldt dit ook voor de renten die worden betaald voor een andere geldlening die werd aangegaan om de renten van de eerste geldlening te kunnen financieren.
Indien echter vervolgens ook de renten van de tweede geldlening worden gefinancierd met geleend geld, staan de renten betaald ter zake van die derde geldlening in een zodanig verwijderd verband ten opzichte van de onderhavige bron van inkomen dat die dienen te worden aangemerkt als "persoonlijke verplichtingen renten". Dit is natuurlijk om te voorkomen dat je eindeloos doorgaat met deze constructie en b.v. een 3e krediet hypotheek afsluit om de 2e mee te financieren et cetera.

Conclusie
De rente die u in deze constructie betaalt op de extra lening die u afsluit om uw huidige hypotheeklasten te voldoen, is dus aan te merken als aftrekbare-kostenrente in de rubriek "inkomsten uit eigen woning" . Let wel de uitgestelde rente-betaling op uw 1e hypotheek blijft ook volledig aftrekbaar. Wat moet u zeker niet doen? het krediet in rekening-courant in 1 keer opnemen, want dat staat de doelstelling van de extra hypotheekfinanciering in de weg, nl. het gedurende 3 jaar (of meer, of minder jaren), maandelijks financieren van uw 1e hypotheeklast.

Ik hoop dat iedereen het een beetje heeft kunnen volgen. Mocht dat niet zo zijn, dan merk ik dat wel op Tante's pagina en zal ik waar mogelijk een volgende keer eventueel onduidelijkheden uit de weg ruimen of gestelde vragen over dit onderwerp trachten te beantwoorden.

Wordt vervolgd ..................

BOUKJE

 

Een bijdrage?

FaMmail het dan naar:
Tante@Agneta.nl
Site adres: www.tante.nl


Tante Agneta 1999